اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

اهداف و نحوه تشكيل بانك سئوال

اهداف و نحوه تشكيل بانك سئوال
اهداف
1- تهيه سئوالات همگن واستاندارد شده
2- اطمينان از رعايت سطح علمي استاندارد در سنجش وارزشيابي
3-  امكان ارزيابي ومقايسه مطلوب از فعاليتهاي آموزشي مراكز آموزش فني وحرفه اي 
4-  امكان سنجش مهارت ومقايسه دانش فني ومهارت مربيان مراكز آموزش 
5-  تهيه سئوالات براساس بودجه بندي ( توجه به همه توانايي هاي مهارت )  
6- ملزم شدن مراكز آموزشي به آموزش كامل توانائيها در هر استاندارد مهارت ونياز بازار كار
 
 طراحي ومميزي سئوال ونقشه كار عملي
 
استان با دعوت واعلام فراخوان از افراد متخصص وباتجربه از بخشهاي مختلف بازاركار(كشاورزي , صنعت وخدمات) وساير موسسات علمي , آموزشي وپژوهشي براي طراحي سئوال ونقشه كار عملي , حرفه هاي آموزشي فعال خود اقدام مي نمايد وبا تشكيل كميته هاي مميزي كه از حداقل دونفرآزمونگر از هريك از بخشهاي مختلف بازار كار (كشاورزي , صنعت وخدمات ) ويا از تشكل مربيان در رشته مربوطه تشكيل  ميگردد وسئوالات ونقشه هاي كار عملي را مميزي وبراي ورود به بانك سئوال آماده مي كند .
 
منابع طراحي سئوال ونقشه كار عملي
 
1- استاندارد شغل (در صورت عدم دسترسي به استاندارد شغل از استاندارد آموزش شغل استفاده مي شود )
2- منابع آموزشي معتبر علمي مرتبط با استاندارد شغل
3- دانش , مهارت وتجارب افراد ذيصلاح بخشهاي مرتبط در بازار كار وموسسات آموزشي دولتي وغيردولتي واجد شرايط
 
: 1,940
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد