اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

اركان سنجش و ارزشيابي مهارت

اركان سنجش وارزشيابي مهارت سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور
 
 * دفتر ارزشيابي مهارت
 * اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان
 * ستاد ارزشيابي مهارت استان
 * حوزه سنجش وارزشيابي مهارت استان
 * ستاد ارزشيابي مهارت شهرستان
 * واحد سنجش مهارت
 * مركز يا كارگاه اجراي سنجش
 * آزمونگر
 
1-  دفتر ارزشيابي مهارت سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور مسئول تدوين سياستهاي خط ومشي ها دستورالعمل ها وهماهنگي ونظارت برارزشيابي وسنجش مهارت كشور وابلاغ آن به استانها با تائيد مراجع ذيربط درسازمان ميباشد .
2-  مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان مسئوليت كلي سنجش و ارزشيابي مهارت استان را عهده دار است و مجري  سياستهاي سازمان مي باشد .
3- ستاد ارزشيابي مهارت استان متشكل از مدير كل (رئيس ستاد)  رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت (دبيرستاد) -معاون آموزش وپژوهش وبرنامه ريزي -  معاون اداري وپشتيباني رئيس اداره آموزش وپژوهش- رئيس اداره موسسات كار آموزي آزاد- مسئول حراست استان و رئيس  كانون آموزشگاههاي آزاد استان مي باشد كه امور مربوط به برگزاري آزمونهاي استان را هماهنگ مینماید.
4-  رئيس اداره سنجش وارزشيابي مهارت استان تحت نظارت مديركل استان متولي برنامه ريزي و انجام كليه وظايف  و فعاليتهاي امور سنجش و ارزشيابي مهارت استان ونظارت بر واحدهاي سنجش مي باشد .
5-  ستاد ارزشيابي مهارت شهرستان متشكل از مسئول واحد سنجش- رئيس مركز آموزش فني وحرفه اي ونماينده  مديران آموزشگاه هاي آزاد (به انتخاب كانون استان ) مي باشد كه امور مربوط به آزمونهاي شهرستان را هماهنگ مي نمايد .
6-  مراكز آموزش فني وحرفه اي درشهرستان مربوطه مستقر مي باشد .واحد سنجش , مسئوليت برنامه ريزي , نظارت وهماهنگي آزمون هاي عملي واجراي آزمونهاي كتبي مهارت شهرستان را عهده دار است كه تحت نظر رئيس اداره سنجش وارزشيابي استان فعاليت مي نمايد .
 7-  كارگاه سنجش واحد اجرايي است كه مسئوليت اجراي آزمون هاي عملي را عهده دار مي باشد . اين واحد مي تواند  كارگاه آموزشي مراكز آموزش فني وحرفه اي , آموزشگاه هاي آزاد , صنايع يا صنوف باشد .
8- آزمونگر فردي داراي صلاحيت علمي , فني وتجربي است كه از بخشهاي مختلف بازار كار ( صنعت , كشاورزي  و خدمات ) انتخاب مي گردد .
: 2,678
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد