اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

سياستها و برنامه هاي دفتر ارزشيابي مهارت

سياستها و برنامه هاي دفتر ارزشيابي مهارت
 
سياستها :
 
1.        حفظ كرامت و ارزش انساني و پاسخگو بودن به انتظارات مردم ، نيازهاي جامعه و رضايت ارباب رجوع
 
2.        كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي ملي و جهاني .
 
3.        ارزيابي نيروي كار مطابق با استاندارد های بين المللي .
 
4.        مشاركت صاحبان صنايع درسنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار
 
5.        شناسايي نيروهاي مستعد وخلاق وايجاد زمينه رشد وتعالي آنان درمراكز آموزشي وحمايت و پشتيباني  شغلي از آنان.
 
6.        ارتقاء سطح آزمونگران از طريق آموزش آنان .
 
7.        ايجاد ساختاروتشكيلات اجرايي مناسب حوزه ستادي و واحد هاي صف.
 
8.        ايجاد ، تكميل و توسعه مراكز سنجش مهارت متمركز كشوري با استانداردهاي قابل قبول  (TEST CENTER) .
 
6.        طراحي , استانداردسازي و اشاعه ابزارها و معيارهاي سنجش مهارت .
 
7.        آموزش مداوم نيروي انساني آزمونگر.
 
8.        افزايش انضباط اجرايي .
 
9.        گسترش نظارت برفعاليتهاي سنجش وارزشيابي .
 
 
برنامه ها :
 
     اختصاص صندوق پستي براي اداره كل ارزشيابي مهارت كارآموزان ونيروي كار .
 
    بازنگري در آئين نامه‌ها و ضوابط ارزشيابي در راستاي تسهيل امور و كاهش مكاتبات.
 
    ايجاد سايت سنجش واعلام نتيجه 48 ساعت پس از اجراي هرآزمون براي بهره‌برداري شركت كنندگان درهرآزمون درسراسر كشور.
 
    توزيع پرونده ها و مدارك سالهاي گذشته مربوط به هراستان در راستاي سياست تمركز زدايي و فراهم كردن زمينه پاسخگويي سریع تر به ارباب رجوع .
 
    اقدام جهت كاهش خدمت نظام وظيفه عمومي (حداكثر 3 ماه ) يا برخورداري از امتياز براي مشموليني كه داراي گواهي نامه مهارت دررشته هاي خاص مي‌باشد از طريق مبادي ذيربط تا ازاين طريق زمينه رونق آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و توسعه دانش مهارتي دركشور فراهم گردد.
 
    ثبت نام از داوطلبان مديريت و مربيگري براساس توزيع دفترچه آزمون درسراسر كشور در راستاي تأمين نيازهاي شغلی منطقه اي .
 
    برنامه ريزي براي پرداخت به موقع حق الزحمه مناسب به طراحان سؤال وعوامل مؤثر درامر سنجش وارزشيابي.
 
    مطالعه و تحقيق در خصوص سيستم هاي اجرايي آزمون و ارزشيابي در كشورهاي صنعتي پيشرفته .
 
    اجراي آزمونهاي تكويني (تدريجي) در استانها براي مقايسه ميزان انطباق آموزش با مفاد استانداردها و اهداف آموزشي . 
 
    اجراي آزمونهاي استاندارد از طريق ارتقاء سطح كيفي سؤالات و حركت به سوي طراحي سؤالات علمی – کاربردی (دانش فنی )به جاي سؤالات ذهنی .
 
    تجزيه و تحليل نتايج آزمونها و انعكاس نقاط قوت و ضعف پس از اجراي آن به استانها براي آگاهي و رفع نواقص و بهبود وضعيت .
 
    برنامه ريزي جهت اجراي 5% از آزمونهای کار آموزان و نیروی کار به صورت هماهنگ از سوي اين اداره كل درمراكز آموزش فنی و  حرفه ای ( اعم از دولتي ، آموزشگاههاي آزاد و شاخه كاردانش).
 
    ارتقاء سطح علمي آزمونگران از طريق آموزش آنان .
 
    اجرای پروژه هاي سنجش و ارزشيابي فراملی و مسابقات ملي مهارت.
 
    ارتقاء سطح معيارهاي سنجش و ارزشیابی مهارت مطابق با استاندارد های بین المللی .
 
    اجرای آزمون الکترونیکی به صورت مرحله ای
 
    استفا ده از متخصصان و صاحبان صنایع در تهیه پروژه های سنجش و ارزشیابی مهارت .
 
    تعامل با متخصصان و صاحبان صنایع به منظور مشارکت در برگزاری و نظارت برآزمونهای مرتبط با صنایع آنان .( برنامه آن طی طرحی مجزا ارائه خواهد شد)
 
    شناسایی و جذب افراد متعهد و متخصص مراكز آموزشی ، دانشگاهها ، صنعت و صنوف به عنوان آزمونگر ، ناظر و طراح پروژه .
 
    ايجاد بانك اطلاعات برای ناظران ، آزمونگران و طراحان پروژه . 
 
    آموزش ناظران قابل اعتماد و توانمند براي ارتقاء سطح نظارت بر اجراي آزمونها .
 
    تهيه دستورالعمل جامع براي ناظران اعزامي به استانها .
 
    تهيه ضوابط و اعمال آن در استفاده از آزمونگران توانمند.
 
    آشنایی آزمونگران با جدید ترین متد های ارزشیابی از طریق آموزش آنان .
 
    آموزش نيروي انساني مستقر در اداره كل و پرسنل آزمون در استانها.
 
    برگزاری گردهمایی قطبی به منظور تبادل نظر و استفاده استانها از تجارب یکدیگر.
 
    مهندسی مجدد در ساختار اداره كل ارزشيابي (ستاد - صف)
 
    سازماندهي مجدد کارکنان براساس تشكيلات جدید .
 
    تلاش و پی گیری در خصوص استقلال وظیفه مسئولان آزمون مناطق.
 
    تلاش و پی گیری در خصوص ارتقاء سطح سازمانی مسئولان آزمون مناطق .
 
    ايجاد ، تكميل و گسترش مراكز سنجش مهارت متمركز كشوري مطابق با استانداردهاي قابل قبول (TEST CENTER) .
 
    هدایت و نظارت بر برگزاری آزمونهای سنجش و ارزشیابی مهارت دراین مراکز.
 
    ايجاد بانك سؤال رايانه اي . 
 
    اصلاح سؤالات موجود براي ورود به بانك سؤال با مشاركت طراحان سؤال و مربيان مستقر در تهران و استانها و نخبگان صنعت و صنوف
 
    استانداردسازي سؤالات بانك سؤال برمبناي استانداردهاي نوین .
 
    تهیه و تدوین دستورالعملها و شیوه های نوین اجرایی با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به آنها.
 
    نظارت بر اجرا ی دقیق و صحیح ضوابط و مقررات در کلیه فعالیتها .
 
    نظارت بر اجرای دقیق و صحیح و به موقع ضوابط و مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در کلیه مراحل .
 
    بررسی و ارزیابی عملکرد واحد های تابعه به منظور تشخیص تعیین نقاط قوت ضعف و ارائه دستورالعملها و شیوه اجرایی برای بهبود نارسایی ها.
 
    اعزام ناظران قابل اعتماد و توانمند براي ارتقاء سطح نظارت بر اجراي آزمونها .
 
: 1,892
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد