اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

معرفی دانشــگاه

مقدمه:
نظام آموزش مهارت و فناوری شامل آموزش هایی است که با هدف ارتقائ و انتقال دانش کار و فناوری, به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهره وری در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری به صورت آموزش های رسمی و آموزش های تکمیلی بین سطوح طراحی و اجرا می شود و بااستفاده از فناوری های آموزشی روز و ظرفیت های آموزشی محیط کار, افراد را بر اساس استانداردها و صلاحیت های شغلی و با تاکید بر اخلاق حرفه ای برای احراز شغل, حرفه و کسب وکار تا سطح تا مطلوب تربیت می نماید.
اهداف:
تربیت و افزایش کارایی واثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت, کشاورزی, خدمات و فرهنگ و هنر براساس استانداردهای شغلی , فرهنگ ارزشی- بومی و نیاز بازار کار داخلی و تقاضای بازارهای منطقه ای و بین المللی متناسب با نظام اشتغال کشور
اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد, ذوق, دانش, مهارت, فناوری, تخصص, توانایی و کارآفرینی با رویکرد ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای


آموزش عالی مهارت و فناوری:
ارکان آموزش عالی مهارت و فناوری:

1- دانشگاه جامع علمی-کاربردی ودانشگاه فنی وحرفه ای
2- کارگروه هماهنگی برنامه ریزی درسی و آموزش عالی مهارت وفناوری به عنوان مرجع تدوین برنامه های آموزشی و درسی
تعیین شیوه ها واستانداردهای آموزشی برای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری که زیر نظر شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری تشکیل می شود.
3- کارگروه هماهنگی گسترش آموزش عالی مهارت فناوری به عنوان متولی سیاستگذاری در توسعه تمامی سطوح آموزش های عالی مهارت و فناوری مبتنی بر امایش سرزمین برای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری که زیر نظر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری تشکیل می شود.
4- شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی مهارت و فناوری به عنوان متولی تدوی استانداردها, هدایت, نظارت, ارزیابی و اعتبار بخشی مراکز مجری در تمامی سطوح تحصیلی آموزش های عالی مهارت و فناوری.
5- هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی آموزش های عالی مهارت و فناوری به عنوان متولی سیاستگذاری امور تشکیلاتی, مالی و معاملاتی, هیئت های علمی و مدرسان که توجه ویژه ای را به شناسایی و استفاده از مدرسان خبره خواهد نمود.

: 8,597

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد